top of page
Image by Nick Karvounis

Επενδύσεις ξενοδοχείων σε Ελλάδα & Κύπρο

Η Navigator Consulting συνεργάζεται με μια ομάδα επενδυτών ξενοδοχείων που ενδιαφέρονται να επεκτείνουν το χαρτοφυλάκιό τους με αδειοδοτημένα ξενοδοχεία στην Ελλάδα και Κύπρο. Τα ακίνητα που αναζητούν αυτοί οι επενδυτές περιλαμβάνουν:

 

Παραθαλάσσια Θέρετρα

Αυτά είναι θέρετρα 3* - 5*, ικανά να αναβαθμιστούν, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Πρώτη γραμμή, παραθαλάσσια ξενοδοχεία, ιδανικά με αμμώδη παραλία

 • 150 - 300 δωμάτια ή περισσότερα

 • Επιπλέον υποδομές: σπα, γυμναστήριο, εστιατόρια, εγκαταστάσεις συνεδρίων και εκδηλώσεων

 • Κοντά σε διεθνές αεροδρόμιο (όχι περισσότερο από 1 ώρα μεταφορά)

 • Αδειοδοτημένο και λειτουργικό ακίνητο

Οι περιοχές ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν την Κρήτη (Χανιά, Χερσόνησος, Ηράκλειο), Κέρκυρα, Μύκονος, Σαντορίνη, Ρόδος - άλλες τοποθεσίες ανάλογα με τους εισερχόμενους ταξιδιώτες.

Ξενοδοχεία στην Πόλη

Πρωταρχικό ενδιαφέρον για ξενοδοχεία 3* - 5* σε Αθήνα, Λεμεσό ή Λευκωσία, με δυνατότητα αναβάθμισης.

Δέουσα Επιμέλεια (Due Diligence) & Αποτίμηση (Valuation)

Οποιαδήποτε αποτίμηση θα γίνει χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών EBITDA (EBITDA multiple) και της αξίας αντικατάστασης (replacement value). Η δέουσα επιμέλεια (due diligence) θα εφαρμοστεί κυρίος με βάση τα δεδομένα του 2017-2019.

Σημειώστε ότι οι επενδύτες είναι επαγγελματίες του κλάδου και διαθέτουν πάνω από 20.000 δωμάτια ξενοδοχείων σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα. Είναι σημαντικό οι αποτιμήσεις να είναι ρεαλιστικές.

Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου αναμένεται να έχει διαθέσιμα οικονομικά και λειτουργικά δεδομένα, όπως:

 • Οικονομικές καταστάσεις 2017-2018-2019 (και μεταγενέστερα έτη)

 • Ανάλυση σε έσοδα ανά δωμάτια, τρόφιμα και ποτά, MICE, άλλες λειτουργίες

 • ADR και πληρότητες

Δουλεύοντας μαζί μας

Συνεργαζόμαστε με ιδιοκτήτες ξενοδοχείων για να αξιολογήσουμε την αποτίμηση και τα ανταγωνιστικά πλεονέκτημα των ξενοδοχείων τους. Στη συνέχεια, φέρνουμε τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων σε επαφή με επενδυτές και υποστηρίζουμε τη διαδικασία της δέουσας επιμέλειας (due diligence). Xρεώνουμε μια αμοιβή επιτυχίας στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου σε περίπτωση επιτυχούς συναλλαγής. Εάν είστε δικηγόρος, κτηματομεσίτης ή άλλος διαμεσολαβητής, είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία, παρέχοντας επαγγελματικό επίπεδο συνεργασίας.

Οι επενδυτές μας εργάζονται μέσω επενδυτικής επιτροπής (investment committee) και αξιολογούνε εκατοντάδες προσφορές ξενοδοχείων κάθε μήνα. Εργαζόμαστε με βάση μια διαφανή διαδικασία που περιλαμβάνει:

 

 • Υπογραφή συμφωνίας μη αποκάλυψης (Νon-Disclosure Agreement)

 • Αρχικός έλεγχος δεδομένων ξενοδοχείου και επιβεβαίωση αποτίμησης

 • Συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου

 • Προσέγγιση επενδυτών

 • Υποστήριξη στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου για μετέπειτα διαπραγματεύσεις.

Διασφαλίζουμε το εμπορικό απόρρητο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Interest in Hotel Investments in Greece & Cyprus 

Navigator Consulting works together with of a group of hotel investors interested in expanding their portfolio of licensed, operating hotels in Greece and Cyprus. The properties these investors are looking for include: 

Beachfront Resorts

These should be 3* - 5* resorts, capable of upgrading, with the following characteristics: 

 • Front line, seafront hotels, ideally with a sandy beach

 • 150 - 300 rooms or more

 • Additional infrastructure a plus: spa, gymnasium, restaurants, conference & events facilities

 • Proximity to an international airport (not more than 1 hour transfer) 

 • Licensed and operating property 

Areas of interest include Crete (Chania, Chersonesos, Heraklion); Corfu; Mykonos; Santorini, Rhodes; other locations depending on incoming travellers. 

City Hotels

Primary interest in 3* - 5* hotels in Athens, Limassol, or Nicosia, capable of upgrade. 

Due Diligence & Valuation 

Any valuation will be done using a mix of methods, including EBITDA multiple and replacement value. Due diligence will be implemented using 2017-2019 data as a baseline. 

Please note that our investments are sectoral professionals and have over 20,000 hotels rooms owned and operating across Europe and in Greece. it is important that valuations are realistic. 

The hotel owner will be expected to have financial and operating data available, including: 

 • Financial statements 2017-2018-2019 (later years as well) 

 • Break-down to revenue by rooms, food & beverage, MICE, other areas

 • ADR and occupancy statistics

Working with Us

We work with hotel owners to assess the valuation and unique selling points of their hotels. We then bring hotel owners in contact with investors and support the process of due diligence and and discovery. Through our property agency partners, we charge a fee to the hotel owner in the case of a completed transaction. If you are a lawyer, property agent or other intermediary, we are open to cooperation providing a professional level of cooperation can be achieved. 

Our investors work via investment committee and scan hundreds of hotel offers each month. We work based on a transparent process which includes: 

 

 • Signature of a non-disclosure agreement

 • Initial hotel data review and valuation confirmation

 • Contract with hotel owner

 • Investor outreach

 • Support to the hotel owner for subsequent negotiations.  

We safeguard client confidentiality at each stage in the process. 

bottom of page